UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Publikování

Citovanost (citační indikátory)

Citační indikátory používané ve Web of Science

 • Impact factor – faktor vlivu časopisu počítaný na základě databáze Web of Science
  Určuje počet obdržených citací / počet článků za předchozí 2 roky
 • Eigenfactor Score – míra důležitosti časopisu pro vědeckou komunitu.
  Odhad procenta času, který stráví uživatelé s daným časopisem.
  Skóre se zvětšuje s velikostí časopisu, je přímo závislé na počtu článků, větší časopisy mají také větší ES. Součet všech ES všech časopisů je roven 100, každému časopisu je přisouzena poměrná část ze 100.

Citační indikátory používané v databázi Scopus

 • CiteScore – faktor vlivu časopisu transparentně počítaný na základě databáze Scopus.
  Určuje počet obdržených citací / počet článků za předchozí 3 roky.
 • SJR (SCImago Journal Rank) – Průměrný počet vážených citací v aktuálním roce na publikace vydané v předchozích 3 letech. Váha citací závisí na absolutní prestiži časopisu, ve kterém byl daný článek citován.
 • SNIP (Source Normalized Impact per Paper)
  Poměr absolutního počtu citací v aktuálním roce publikací vydaných v předcházejících 3 letech ku celkovému počtu publikací v těchto třech letech (=RIP – raw impact per paper) zvážených na základě relativního citačního potenciálu konkrétního oboru.
 • IPP (Impact Per Publication)
  Stejně jako impakt faktoru časopisu, IPP nekoriguje rozdíly v citačních charakteristikách mezi jednotlivými vědeckými obory. Dříve známý jako RIP (Raw Impact per Publication).

Další informace o SJR.

Citovanost jednotlivých autorů

Chcete-li ověřit svou publikační činnost a citovanost, je třeba použít citační rejstříky

V obou databázích (a mnoha dalších) lze vyhledávat paralelně skrze portál informačních zdrojů Knihovny UTB Xerxes.

Hirschův index (h-index) je číselný údaj hodnotící publikační činnost jednotlivých autorů nebo skupin autorů. H-index je odvozen od citačního ohlasu jednotlivých článků autora a je k dispozici v databázích Web of Science a Scopus. H-index je roven pořadovému číslu publikace, která má počet citací stejný nebo větší než je její pořadové číslo.

Praktický příklad:

 • Článek A — 15 citací
 • Článek B — 10 citací
 • Článek C — 5 citací
 • Článek D — 4 citace
 • h-index má hodnotu 4, neboť 4 články daného autora byly citovány nejméně 4x.

Hlášení chyb v databázích Web of Science a Scopus

V případě nalezení chyby ve Vašich záznamech ve Web of Science je možné požádat o změnu údajů pomocí formuláře nebo kliknutím na „Suggest a correction“ přímo u každého záznamu. V druhém případě budou ve formuláří předvyplněny údaje pro identifikaci daného článku.

Pokud naleznete chybu v databázi Scopus, lze k jejímu nahlášení využít tento formulář.

V případě nejasností s hlášením chyb do databází Web of Science a Scopus vám rádi poradíme na e-mailu: vedavyzkum@k.utb.cz.

Zavřít

Fakulty a součásti