UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Publikování

Open Access

Open Access = způsob vědecké komunikace, alternativa k tradičnímu šíření vědeckých poznatků prostřednictvím vědeckých časopisů. Principem je neomezený online přístup k vědeckým informacím, který zajišťuje auto-archivace článků v otevřených repozitářích nebo publikování v otevřených časopisech.

Podrobně zpracovaná problematika o Open Access

Co Open Access přináší: 

 • Rychlejší výměnu informací
 • Zviditelnění autorů a jejich institucí
 • Lepší distribuci publikačních výstupů
 • Zvýšení citovanosti

Open Access a Knihovna UTB:

Knihovna UTB podporuje otevřený přístup k publikovaným výsledkům vědy a výzkumu.

 • Našim uživatelům umožňujeme zpřístupnit autorům publikace v režimu Open Access v institucionálním repositáři,
 • ověřujeme publikační politiku konkrétních vydavatelů,
 • zpřístupňujeme rozsáhlé kolekce OpenAccess časopisů,
 • zjednodušujeme a zefektivňujeme v nich vyhledávání vědeckých článků,
 • provádíme osvětu věnující se problematice Open Access …

Otevřený přístup v 7. RP


Evropská komise v současnosti realizuje dvě politiky otevřeného přístupu. Cílem obou je zajistit, aby výsledky výzkumu financovaného občany EU byly volně dostupné co nejširší veřejnosti. Otevřený přístup je tak způsobem, jímž je možné zlepšit návratnost evropských investic do výzkumu a vývoje.

V prosinci 2007 zveřejnila vědecká rada Evropské výzkumné rady (EVR) svá Pravidla pro otevřený přístup v návaznosti na své Prohlášení o otevřeném přístupu z roku 2006. Evropská komise spustila v srpnu 2008 Pilotní projekt otevřeného přístupu v 7. RP, který poběží až do konce rámcového programu.

Tyto iniciativy vyžadují, aby vědec poskytl otevřený přístup k článkům, jež jsou výsledkem výzkumu financovaného EK do stanovené doby. Obě iniciativy mají ještě další požadavky, viz Pravidla pro otevřený přístup EVR a Pilotní projekt otevřeného přístupu v 7. RP.

Bližší informace (kdo, co, kam a kdy je povinen uložit) naleznete na stránce projektu OpenAIRE, případně kontaktuje pracovníky knihovny (vedavyzkum@k.utb.cz).

Základní schéma vědecké komunikace

Autoři chtějí výsledky své vědecké činnosti publikovat pokud možno v prestižních recenzovaných časopisech. Od přijetí první verze článku k jeho finálnímu otištění však obvykle uběhne řada měsíců, čímž se proces vědecké komunikace velmi zpomaluje. Prestižní časopisy pak bývají obvykle k dispozici na základě placené licence. Řada vědců k nim vůbec nemusí mít přístup, což se může následně negativně promítnout na celkovém vědeckém pokroku.

Open Access dokáže naproti tomu vědeckou komunikaci zrychlit a zaručit bezplatný přístup k vědeckým publikacím pro všechny.

Modely Open Access — Golden Way

Publikování článků ve volně dostupných časopisech: Na bázi Open Access vychází mnoho tisíc titulů elektronických časopisů. Registr DOAJ nabízí jejich výčet a možnost vyhledávat i na úrovni jednotlivých článků.

Prestižní vydavatelství a Open Access: Na světě vychází 25.000 recenzovaných vědeckých časopisů a většina z nich je placených z čehož vyplývá, že průměrná vědecká instituce má přístup pouze do části z nich. Pouze 5 % impactovaných časopisů je volně dostupných, byť jejich počet každoročně stoupá.

Jak tedy docílit toho, že článek bude publikován v prestižním časopise, ale zároveň bude volně dostupný? Velcí vydavatelé nabízí tzv. hybridní model časopisů. To znamená, že články v daném časopise jsou standardně placené, avšak na žádost autora může být jeho článek v časopise dostupný volně. Autor přitom musí uhradit poplatky spojené s publikováním článku. Obvykle se jedná o částku okolo 3.000 dolarů. Vynaložit takovouto sumu je velmi náročné. Proto existuje například projekt Sherpa Juliet, který přináší výčet fondů, nadací a institucí, které mohou vědcům na úhradu nákladů spojených s publikační činností přispět.

Modely Open Access — Green Way

Ukládání publikací do otevřených archívů: Vše je založeno na tom, že autor sám vloží preprint či postprint svého příspěvku do některého z otevřených archívů. Často tak odpadá zmiňovaná časová prodleva, která je spojena s publikováním článků ve vědeckých časopisech.

Archivace článků probíhá za podpory vydavatelů. Práva autora lze prověřit pomocí databáze Sherpa Romeo. 63 % vydavatelů podporuje některou z forem ukládání článků do otevřených repozitářů. Mezi těmito vydavateli jsou i ti nejprestižnější (např. Elsevier, Wiley, Springer, Sage, Taylor and Francis atd.).

Otevřené archívy:

 • digitální úložiště s bezplatným přístupem pro všechny uživatele
 • oborové – širokou celosvětová působnost
 • institucionální – autoarchivace v rámci instituce

Díky těmto podmínkám vznikají centrální služby a souborné katalogy jako například: OAIsterRoarOpenDoar

Z toho vyplývá, že uložení článku do otevřeného archívu zaručuje širokou dostupnost v celosvětovém měřítku.

Související informační zdroje:


Pokud si nevíte rady, zeptejte se našich zaměstnanců:

Věda a výzkum

E-mail:  vedavyzkum@k.utb.cz
Tel: +420 576 034 919

Zavřít

Fakulty a součásti