Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Podpora vědy a výzkumu

Open Access

Open Access = způsob vědecké komunikace, alternativa k šíření vědeckých poznatků prostřednictvím předplácených vědeckých časopisů. Principem je neomezený online přístup k vědeckým informacím s možností jejich dalšího použití, který je zajištěn auto-archivací článků v otevřených repozitářích nebo publikováním v otevřených časopisech.

Co Open Access přináší: 

 • Rychlejší výměnu informací
 • Zviditelnění autorů a jejich institucí
 • Zvýšení citovanosti

Open Access a Knihovna UTB

Knihovna UTB podporuje otevřený přístup k publikovaným výsledkům vědy a výzkumu:

 • našim uživatelům umožňujeme zpřístupnit autorům publikace v režimu Open Access v institucionálním repozitáři,
 • ověřujeme publikační politiku konkrétních vydavatelů,
 • zpřístupňujeme rozsáhlé kolekce OpenAccess časopisů,
 • zjednodušujeme a zefektivňujeme v nich vyhledávání vědeckých článků,
 • provádíme osvětu věnující se problematice Open Access…

Otevřený přístup v 7. RP


Evropská komise podporuje politiku otevřeného přístupu. Cílem je zajistit, aby výsledky výzkumu financovaného občany EU byly volně dostupné co nejširší veřejnosti. Otevřený přístup je tak způsobem, jímž je možné zlepšit návratnost evropských investic do výzkumu a vývoje.

Bližší informace (kdo, co, kam a kdy je povinen uložit) naleznete na stránce projektu OpenAIRE, případně kontaktuje pracovníky knihovny (vedavyzkum@k.utb.cz).

Modely Open Access — Golden Way (zlatá cesta)

Publikování článků ve volně dostupných časopisech: Na bázi Open Access vychází mnoho tisíc titulů elektronických časopisů. Registr DOAJ nabízí jejich výčet a možnost vyhledávat i na úrovni jednotlivých článků.

Jak tedy docílit toho, že článek bude publikován v prestižním časopise, ale zároveň bude volně dostupný? Velcí vydavatelé nabízí tzv. hybridní model časopisů. To znamená, že články v daném časopise jsou standardně placené, avšak na žádost autora může být jeho článek v časopise dostupný volně. Autor přitom musí uhradit poplatky spojené s publikováním článku. Obvykle se jedná o částku okolo 3 000 dolarů. Vynaložit takovouto sumu je velmi náročné. Proto existuje například projekt Sherpa Juliet, který přináší výčet fondů, nadací a institucí, které mohou vědcům na úhradu nákladů spojených s publikační činností přispět.

Modely Open Access — Green Way (zelená cesta)

Ukládání publikací do otevřených archívů: Vše je založeno na tom, že autor sám vloží preprint či postprint svého příspěvku do některého z otevřených archívů. Tím je zaručen trvalý přístup k textu a jeho snadná dohledatelnost. Příkladem otevřeného archivu je Repozitář publikační činnosti UTB.

Práva autora na autoarchivaci lze prověřit pomocí databáze Sherpa Romeo. Většina vydavatelů podporuje některou z forem ukládání článků do otevřených repozitářů. Mezi těmito vydavateli jsou i ti nejprestižnější (např. Elsevier, Wiley, Springer, Sage, Taylor and Francis atd.).

Otevřené archívy:

 • digitální úložiště s bezplatným přístupem pro všechny uživatele
 • oborové – širokou celosvětová působnost
 • institucionální — autoarchivace v rámci instituce

Díky těmto podmínkám vznikají centrální služby a souborné katalogy jako například: OAIsterRoarOpenDoar

Z toho vyplývá, že uložení článku do otevřeného archívu zaručuje širokou dostupnost v celosvětovém měřítku.

Související informační zdroje


Pokud si nevíte rady, zeptejte se našich zaměstnanců:

Věda a výzkum

E-mail:  vedavyzkum@k.utb.cz
Tel: +420 576 034 919

Fakulty a součásti

Zavřít