Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro služby Knihovny UTB a Nakladatelství UTB

Čl. I — Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky vydává Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Knihovna, veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, se sídlem nám. T.G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, IČ: 70883521, DIČ: CZ70883521 (dále jako „UTB“), za účelem úpravy vztahů mezi UTB a uživateli služeb Knihovny UTB nebo Nakladatelství UTB (dále jako „klient“), které vyplývají z mezi nimi uzavřené smlouvy o poskytování služeb.
 2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi UTB jako poskytovatelem služeb a třetími osobami jako klienty (dále jako „smlouva o poskytování služeb“). Způsob uzavření smlouvy o poskytování služeb je uveden v čl. IV. těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky specifikují práva a povinnosti UTB jako poskytovatele služeb a třetích osob jako klientů při poskytování služeb. Pokud z výše uvedené smlouvy o poskytování služeb nevyplývá nic jiného, platí pro písemně neupravený vztah mezi stranami v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tyto obchodní podmínky.
 4. Klient uznává následující podmínky jako závazné pro všechna plnění, která se mají uskutečnit v rámci smlouvy o poskytování služeb, a vzdává se případného uplatnění vlastních nákupních podmínek. V případě rozporu mezi těmito podmínkami a smlouvou, má přednost ustanovení uzavřené smlouvy.

Čl. II — Předmět plnění

 1. Předmět plnění – služby Knihovny UTB. Předmětem plnění je poskytování knihovnických a informačních služeb prostřednictvím webových objednávkových formulářů na webové adrese https://knihovna.utb.cz/sluzby/. Jde o služby: meziknihovní výpůjční služba (MVS), rešerše, chystání knih na objednávku, zasílání knih z/do detašovaného pracoviště Knihovy UTB v Uherském Hradišti, návrh na zakoupení knihy, služba ověřování kvality časopisů. Tyto služby jsou poskytovány registrovaným uživatelům Knihovny UTB.
 2. Předmět plnění – služby Nakladatelství UTB. Předmětem plnění je poskytování tiskových a vazačských prací prostřednictvím webových objednávkových formulářů na webové adrese https://nakladatelstvi.utb.cz/nabidka-sluzeb/. Jde o služby: tisk a vazba závěrečných prací, levný černobílý tisk, velkoformátový tisk.

Čl. III — Cena služeb a platební podmínky

 1. Ceny knihovnických a informačních služeb (služby Knihovny UTB) jsou uvedeny v ceníku, který je součástí knihovního řádu – příloha 3. Některé knihovnické a informační služby jsou zdarma .
 2. Celková cena tiskových a vazačských prací (služby Nakladatelství UTB) je klientovy vygenerována v závislosti na rozsahu a kombinaci těchto prací a je uvedena v objednávkovém formuláři v části Rekapitulace objednávky.
 3. Celková cena musí být uhrazena klientem jednorázově, možnost zaplatit cenu na splátky UTB neposkytuje.
 4. Klient má možnost zvolit si způsob uhrazení ceny bankovním převodem nebo osobním uhrazením v prostorách knihovny (výpůjční pult 2. patro), prodejny knihovny (výpůjční pult 4. patro) nebo nakladatelství (místnost č. 166) v budově U13 (Univerzitní centrum).

Čl. IV — Realizace objednávky

 1. Klient zadává své požadavky na služby Knihovny UTB nebo Nakladatelství UTB vyplněním příslušného elektronického objednávkového formuláře na webových stránkách uvedených v čl. II těchto obchodních podmínek. U každé jednotlivé služby jsou na webových stránkách uvedeny pokyny k vyplnění objednávkového formuláře, podmínky služby a v případě placených služeb i ceník.
 2. Klient je povinen objednávku vyplnit pravdivě a úplně a před jejím odesláním správnost všech údajů zkontrolovat a případně opravit.
 3. Odesláním objednávky klient potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 4. K uzavření smlouvy o poskytnutí služby dojde okamžikem odesláním vyplněného objednávkového formuláře (objednávky) klientem. Klientovi a UTB vznikají na základě smlouvy o poskytnutí služby vzájemná práva a povinnosti.
 5. Knihovna UTB se zavazuje vyřídit podanou žádost (objednávku) o příslušnou službu a zaslat klientovi na jeho elektronickou adresu (e-mail) uvedenou v objednávce zprávu o vyřízení jeho žádosti s informacemi o způsobu vyzvednutí požadovaných dokumentů či informací.  V případě že nelze podanou žádost vyřídit, Knihovna UTB neprodleně informuje klienta zasláním zprávy na jeho elektronickou adresu (e-mail), která bude obsahovat zdůvodnění, proč nebylo možné podanou žádost úspěšně vyřídit. V případě neúspěšného vyřízení žádosti nebude Knihovna UTB požadovat uhrazení dané služby. V případě úspěšného vyřízení žádosti se klient zavazuje uhradit dohodnutou cenu za službu. Pokud bude chtít klient svoji žádost (objednávku) zrušit (stornovat), musí tak učinit co nejdříve po odeslání žádosti, nejpozději však do jednoho pracovního dne po odeslání žádosti, a to zasláním žádosti o stornování na e-mail knihovna@utb.cz.
 6. Nakladatelství UTB se zavazuje zpracovat podanou žádost (objednávku) na realizaci tiskové či vazačské práce po zaplacení dohodnuté ceny klientem. Po zhotovení zašle klientovi na jeho elektronickou adresu (e-mail) uvedenou v objednávce zprávu o vyřízení jeho žádosti s informací o způsobu vyzvednutí hotové práce. Pokud bude chtít klient svoji žádost (objednávku) zrušit (stornovat), musí tak učinit co nejdříve po odeslání žádosti, a to zasláním žádosti o stornování na e-mail nakladatelstvi@utb.cz. Po zaplacení objednávky začne Nakladatelství UTB na objednávce pracovat a nelze ji již stornovat.

Čl. V — Reklamace služeb

 1. Reklamace chybně zpracovaných žádostí služeb Knihovny UTB, dotazy k průběhu zpracování a další upřesňující informace zasílá klient na e-mailovou adresu knihovna@utb.cz.
 2. Reklamace vad u tiskových a vazačských prací, dotazy k průběhu zpracování a další upřesňující informace zasílá klient na e-mailovou adresu nakladatelstvi@utb.cz.

Čl.VI — Ochrana osobních údajů

 1. UTB se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat klienta, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Data a osobní údaje týkající se klienta jsou uchovávána v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/79 (dále jen „GDPR“) a dalšími právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Údaje, které klient zadává, jsou nezbytné pro identifikaci klienta a jsou použity k realizaci platby včetně nezbytných účetních operací a pro komunikaci s klientem.
 2. Smlouva o poskytování služeb představuje právní důvod pro shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů ze strany UTB v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR.
 3. Osobní údaje o klientovi jsou zpracovávány v rozsahu nezbytném pro účel plnění ze smlouvy o poskytování služeb mezi UTB a klientem. Informace o ochraně osobních údajů lze nalézt na webových stránkách UTB: www.utb.cz.

Čl. VII — Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní vztah mezi UTB Zlín jako poskytovatelem a třetími osobami jako klientem se řídí obsahem žádosti zadané klientem z webových stránek uvedených v čl. II těchto obchodních podmínek, Knihovním řádem, vnitřními normami UTB. Otázky, které nejsou výše uvedenými dokumenty upraveny, se řídí českým právním řádem.
 2. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 3. 2022.
 3. UTB si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://knihovna.utb.cz/obchodni-podminky/.
 4. Pokud některé ustanovení obchodních podmínek ztratí svou platnost, zůstávají ostatní ustanovení nedotknuté v platnosti a pro tímto vzniklou mezeru se použije smysl a účel odpovídající ustanovení platných českých právních předpisů.
 5. Všechny spory, které by mohly vzniknout na základě nebo v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo těmito obchodními podmínkami, budou řešeny věcně příslušným českým soudem. Místně příslušným soudem je soud určený podle sídla UTB ke dni podání žaloby.

Fakulty a součásti

Zavřít