Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Podpora vědy a výzkumu

Horizon Europe

Otevřená věda v programu Horizon Europe

Horizon Europe (HE) je hlavním zdrojem financování vědy a výzkumu ze strany Evropské Unie. V programu je vyčleněno téměř 100 miliard euro.

Evropská Komise je jedním z klíčových podporovatelů otevřené vědy, proto i tento program obsahuje požadavky na otevřenost vědeckých výstupů – jak publikací, tak výzkumných dat.

Správa výzkumných dat

  • Výzkumníci musí vytvořit plán správy výzkumných dat (Data Management Plan) a pravidelně jej aktualizovat.
  • Výzkumná data musí být spravována v souladu s principy FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable – tj. nalezitelná, dostupná, interoperabilní a znovupoužitelná) a přístup k datům musí být zajištěn “co nejotevřenější, ale v případě potřeby bude moci zůstat omezen.”
  • Podkladová data sloužící k validaci výsledku musí být uložena do datového repozitáře.
  • Je dále potřeba upřesnit, jaké nástroje jsou potřeba k opětovnému využití nebo validaci vašich dat.

Otevřený přístup k vědeckým publikacím

  • Příjemci podpory z programu HE musí zajistit okamžitý otevřený přístup ke všem recenzovaným publikacím vztahujícím se k výsledkům projektu. Tzn. musí uložit strojově čitelnou elektronickou kopii vydavatelské verze nebo finální recenzované verze článku (postprint) do důvěryhodného repozitáře vědeckých publikací (např. do Repozitáře publikační činnosti UTB).
  • Kopie článku musí být v repozitáři uložena co nejdříve, nejpozději v den publikování článku, a to i v případě, že je publikován v otevřeném časopise.
  • Článek musí být zveřejněn pod nejnovější dostupnou verzí licence Creative Commons Attribution International (CC BY). U monografií a dalších dlouhých textových děl může licence vyloučit komerční užití a odvozená díla (CC-BY-NC, CC-BY-ND).
  • Dále je třeba zajistit otevřený přístup k metadatům (bibliografickým informacím), která identifikují publikaci – tato data musí být v repozitáři volně dostupná (pod licencí Public Domain CC0). Také musí být v souladu s FAIR principy.

Náklady spojené se správou výzkumných dat a jejich zpřístupněním, stejně jako náklady na zajištění otevřeného přístupu k vědeckým publikacím jsou v rámci HE uznatelnými náklady. V rámci programu HE budou jednotlivé výzkumné návrhy hodnoceny podle toho, jak se jim daří implementovat principy otevřené vědy.

V rámci HE jsou vytvářeny výzkumné infrastruktury, napomáhající realizaci otevřené vědy – zejména European Open Science Cloud pro správu a sdílení dat  a publikační platforma Open Research Europe.

Více informací na: https://op.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/9570017e-cd82-11eb-ac72-01aa75ed71a1

 

Fakulty a součásti

Zavřít