Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kurzy, konzultace, výuka

Citace a citování

Každý student je ve své školní práci povinen řádně citovat použité informační zdroje. Jak je uvedeno v normě ČSN ISO 690, „citace jsou data popisující informační zdroj nebo jeho část, dostatečně přesně a podrobně pro identifikaci, a umožnění jeho vyhledávání.“

Citačních stylů je celá řada. Na UTB se studenti při zápisu použitých informačních zdrojů ve svých pracích řídí normou ČSN ISO 690:2022, která je v českém prostředí je nejznámější a nejpoužívanější. Platnost nové normy je od prosince 2022. Plný text této normy je dostupný ve studovně univerzitní knihovny (v elektronické podobě) nebo prostřednictvím služby ČSN online.

Podrobný a srozumitelný výklad této normy, včetně úvodu do problematiky citování a citační etiky, naleznete na portálu informační výchovy IVA. Na portálu IVA najdete:

Kromě těchto informačních materiálů, které jsou online k dispozici všem zájemcům, pořádá knihovna minimálně jednou ročně workshop o správném citování.

V rámci nadstandardních služeb knihovny je možné využít nabídky individuální konzultace s knihovníkem. Zpravidla tato konzultace spočívá v kontrole již vytvořených citací ve školní práci, jejich opravě a pomoci s tvorbou citací u problematických typů dokumentů. Cena této služby je dle platného ceníku Knihovny UTB stanovena na 300 Kč za 1 hodinu.

Nástroje pro tvorbu citací

Pro snadnější tvorbu citací slouží nástroje zvané citační manažery. Uživatelé z řad UTB mohou využívat tyto nástroje:


Citace PRO, nadstavbový nástroj generátoru Citace.com, vhodný především pro studenty bakalářské a magisterské formy studia.
Podrobné informace o Citace PRO


ProQuest RefWorks je propracovaný nástroj vhodný pro vědecké pracovníky a doktorandy.
Podrobné informace o RefWorks

Citování podle ČSN ISO 690:2022 a dalších citačních stylů

V katalogu knihovny je možné generovat citace nejen pro ČSN ISO 690, ale také např. podle stylu APA, CSE, ISO 690, Harvard nebo Chicago (po vygenerování je nutné vždy citaci zkontrolovat, popř. opravit).

Přehlednou metodiku tvorby bibliografických citací podle ACS, APA, CBE/CSE, Harvard, Chicago, JAMA/AMA, MLA, NLM a Vancouver style připravila Knihovna univerzitního kampusu v Brně.

Související dokumenty:

  • ČESKO. Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů ČR. 2000. Dostupné zde.
  • ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví, 2011.
  • Disciplinární řád pro studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ze dne 9. února 2017. Č.j. MSMT-3880/2017. 2017. Dostupné zde.
  • Směrnice rektora č. 7/2018. Jednotná formální úprava závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupnění. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. Dostupné zde.

Pokud si nevíte rady, zeptejte se našich zaměstnanců:

Citace a citování

E-mail: citace@k.utb.cz
Tel: +420 576 034 904

Pro komunikaci můžete využít také službu Microsoft Teams, ke které máte všichni přístup pomocí školního e-mailu (tuto aplikaci můžete nainstalovat na mobil (Android nebo iOS) nebo na PC, případně ji využívat online ve webovém prohlížeči), po přihlášení do aplikace stačí použít vyhledávání a najít kontakt Kateřina Matyáštíková a pak již můžete uskutečnit video nebo audio hovor.

Fakulty a součásti

Zavřít