Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Publikování

Vědecké publikování

Publikační činnost a akademické psaní jsou nedílnou součástí vědecké komunikace, tedy i práce vědce či univerzitního pedagoga. V každé odborné nebo vědeckovýzkumné práci předkládá její autor množství informací a poznatků. Dodržování zásad pro tvorbu odborného textu často ovlivňuje úspěšné přijetí textu k publikování. Zároveň může pomoct v získání většího vědeckého dopadu a citovanosti.

Pravidla psaní odborného textu

Odborný text by měl splňovat následující body:

 • mělo by být jasné, proč daný text píšeme (text odpovídá na námi položené otázky) a je jasné, že autor má přehled v dané problematice (text demonstruje pochopení předmětu zkoumání),
 • text je strukturovaný, logicky členěný, sdružuje do celku a vztahu související témata a zjištění,
 • předkládané teze, názory, argumenty jsou podpořeny fakty, daty, důkazy,
 • použité zdroje jsou řádně citovány,
 • styl psaní je formální, jasný, vyvážený, konzistentní, terminologicky přesný.

Struktuře, stylu a formátování odborného textu se věnuje také prezentace Vladimíra Sedlařík — Publikace v odborných časopisech nebo interaktivní tutoriál Jířího Kratochvíla — Pravidla psaní odborného článku. Formální stránce a struktuře odborného textu se věnuje i Jiří Menoušek.

Pokyny pro autory

Součástí přípravy odborného textu je pečlivé prostudování pokynů pro autory, v nichž vydavatel vědeckého časopisu definuje základní formální náležitosti textu, včetně strukturování textu, tzv. submission / manuscript guideline. Instrukce pro autory od nejznámějších vydavatelů:

Správné uvedení afilace a autora

Aby se nestalo, že bude váš výsledek v databázích jako je Web of Science nebo Scopus zařazen pod jinou instituci, dávejte pozor při odesílání své práce na uvedení správného názvu univerzity a fakulty, případně používejte svůj jednoznačný identifikátor (ORCiD, ResearcherID, Scopus Author Identifier).

Afiliace musí vždy obsahovat plný název univerzity, dále je pak možné uvést konkrétní fakultu či ústav. U článků publikovaných v zahraničních časopisech je vhodnější zapisovat název univerzity bez diakritiky:

Tomas Bata University in Zlin

V případě článků v českých časopisech je vhodné uvést název:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Rozepíšeme-li následně do údajů o afiliaci i nižší organizační jednotky, může zápis vypadat např. takto:

Department of Food Analysis and Chemistry, Faculty of Technology, Tomas Bata University in Zlin

nebo

Department of School Education, Faculty of Humanities, Tomas Bata University in Zlin, Zlin, Czech Republic

V případě, že autor publikuje pod dvěma afilacemi, je třeba uvést je v rukopise vždy odděleně a po vydavateli žádat, aby tyto formální náležitosti dodržel.

Jméno a příjmení autora musí být v rukopise uvedeno v přirozeném pořadí. Při uvedení v invertovaném pořadí „příjmení, jméno“ je autorovi v citačních databázích založen profil pod jménem, nikoli pod příjmením.


Hlášení chyb v databázích Web of Science a Scopus

V případě nalezení chyby ve vašich záznamech ve Web of Science je možné požádat o změnu údajů pomocí formuláře nebo kliknutím na „Suggest a correction“ přímo u každého záznamu. V druhém případě budou ve formulář předvyplněny údaje pro identifikaci daného článku.

Pokud naleznete chybu v databázi Scopus, lze k jejímu nahlášení využít tento formulář.

V případě nejasností s hlášením chyb do databází Web of Science a Scopus vám rádi poradíme na e-mailu: vedavyzkum@k.utb.cz.


Kde je vhodné publikovat

Nová Metodika 17+ si klade za cíl účelově nedeformovat vědecké bádání, přimět vědce dělat dobrou vědu, publikovat v časopisech, které jsou v daném oboru s ohledem na misi výzkumu nejlepší a orientovat se na kvalitu nikoli kvantitu. Metodika Rady pro výzkum, vývoj a inovace blíže definuje publikační výstupy (články v časopisech, články ve sbornících) a jejich atributy, které musí splňovat pro kladné hodnocení těchto výsledků.

Nemusí být vždy jednoduché najít ten správný zdroj pro publikování vaší práce. Následující řádky by vám měly poradit s výběrem vhodného zdroje.

S výběrem vhodného časopisu vám pomohou nástroje přímo od samotných vydavatelů, např.

Pro dobrou vědu je dobré znát uznávané časopisy ve svém oboru, čerpat z nich podklady pro svůj výzkum a publikovat v nich výsledky svého výzkumu. Pokud si nevíte rady s výběrem konkrétního časopisu pro publikování vašeho článku, poradíme vám, kde tyto časopisy najít, na adrese vedavyzkum@k.utb.cz.

Pozor na predátorské praktiky rozšířené mezi vydavateli. Pokud ve zvoleném časopisu budete publikovat poprvé, pečlivě si časopis prověřte prostřednictvím stránky Vím, kde publikuji!

Celosvětově uznávané odborné časopisy se sdružují v bibliometrických databázích Web of Science a SCOPUS. Ty představují základní pilíř pro hodnocení vědy a výzkumu v ČR. Pro jednotlivé obory mohou existovat i specializované oborové databáze.

# WEB OF SCIENCE

Web of Science je multioborová bibliografická databáze abstraktů a referencí článků z prestižních vědeckých časopisů z celého světa. Databáze Web of Science obsahuje kolekci Core Collection, která poskytuje přístup k více než 78 milionů záznamům ze špičkových časopisů, sborníků z konferencí a knih v oblasti přírodních věd, společenských a humanitních věd a umění.

Podrobný návod, jak vyhledávat v databázi Web of Science Core Collection.

Seznam časopisů v databázi Web of Science najdete: http://jcr.clarivate.com

Web of Science obsahuje seznam časopisů s impakt faktorem prostřednictvím databáze Journal Citation Reports (JCR).

JCR poskytuje následující informace:

 • nejčastěji citované časopisy v daném oboru,
 • časopisy s nejaktuálnější tematikou v daném oboru,
 • časopisy s největším vlivem v daném oboru,
 • časopisy s nejvíce vydanými články v daném oboru,
 • porovnání dat z daného oboru s normou (benchmarkem).

Video o Journal Citation Reports a výpočtu IF: https://youtu.be/UB-DEn19lrk

Informace o JCR: http://wokinfo.com/media/mtrp/jcr_qrc_cz.pdf

Přejít na Web of Science

# SCOPUS

Scopus od společnosti Elsevier je multioborovou bibliografickou a citační databází recenzované literatury. Databáze Scopus obsahuje záznamy z vědeckých časopisů, knih, sbornících a přináší ucelený přehled o výkonu světového výzkumu v oblasti vědy, techniky, medicíny, společenských a humanitních věd, umění.

Seznam časopisů v databázi Scopus najdete: https://www.scimagojr.com/

Bohužel i do obsahu databáze Scopus pronikly některé nekvalitní časopisy (známé také pod označením predátorské). Proto je potřeba vyhodnocovat kvalitu časopisů i v rámci samotné databáze Scopus a neřídit se pouze prostým faktem, že časopis je do Scopusu zařazený.

Studie o predátorských časopisech ve Scopusu (IDEA CERGE)

Přejít na Scopus

# ERIH PLUS

ERIH PLUS je seznam vědeckých časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd se základními informacemi o nich.

ERIH PLUS vznikl převedením původního obsahu ERIH ze serveru European Science Foundation (ESF) na server Norwegian Social Science Data Services (NSD) se sídlem v norském Bergenu. Ke změně ERIH na ERIH PLUS došlo na začátku července 2014.

ERIH PLUS na rozdíl od předcházejících seznamů:

 • zahrnuje sociální vědy,
 • nové disciplíny pro oborové zařazení (zatím pouze v přihlašovacím formuláři, ne ve vyhledávání),
 • nové informace o časopisech — eISSN, URL, status, peer review,
 • informace o vztahu časopisu k Open Access (SHERPA RoMEO),
 • nabízí zpětnou vazby u každého časopisu,
 • zařazeny jsou i časopisy vydávané mimo EU,
 • nová kritéria pro zařazování časopisů do seznamů,
 • nové postupy pro přijímání nových časopisů,
 • kategorie A,B/INT1, INT2 a C/NAT nahrazeny autorstvím (mezinárodní, národní, lokální),
 • byly zrušeny panely expertů pro posuzování časopisů — rozhoduje NSD, ve „zvláštních případech“ Poradní skupina ERIH PLUS (ERIH PLUS Advisory Group).

Více informací o ERIH PLUS https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/

Odborný článek o zařazování do ERIH PLUS http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/zarazovani-casopisu-do-erih/

Přejít na ERIH PLUS

# DOAJ

DOAJ (Directory of Open Access Journals) je prověřenou listinou kvalitních volně dostupných časopisů. Databázi vytváří švédská University of Lund a veškeré indexované časopisy procházejí pečlivou kontrolou. Do systému tak nemohou proniknout tzv. predátorské časopisy. V současnosti obsahuje seznam téměř 14 000 časopisů napříč všemi vědeckými obory.

Přejít na DOAJ

Podobná strategie existuje i pro účasti na konferencích a publikačních výstupech z nich. Sborníky jsou také sdružené ve Web of Science a SCOPUS:

O nadcházejících vědeckých konferencích informuje služba ConferenceAlerts.

I v oblasti vědeckých konferencí se začaly vyskytovat účelové konference s prakticky nulovým přínosem pro vědeckou komunitu. Abychom se vyvarovali výjezdům na takovéto akce, byla zřízena služba Think, Check, Attend. Zároveň je vhodné probrat případný výjezd na konferenci s některým ze zkušenějších kolegů.

Hodnocené knihy vykazované s příznakem B a kapitoly v odborné knize vykazované s příznakem C:

 • více jak 50 stran,
 • je recenzovaná,
 • prezentuje původní výsledky výzkumu,
 • má ISBN, případně ISMN a další náležitosti.

Pokud je kniha vydána v ČR, musí být povinný výtisk registrován v Národní knihovně ČR. Pro výsledky typu „Odborná kniha“ publikované v zahraničí představuje verifikaci: Odkaz na Digital Object Identifier (DOI) nebo Open Access (OA), dohledatelnost v mezinárodně uznávaném katalogu, resp. Ověření vratnou výpůjčkou od vykazující instituce stvrzené poskytovatelem.

Fakulty a součásti

Zavřít