Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Podpora vědy a výzkumu

Bibliometrie

Kvalita publikační činnosti jednotlivých autorů, institucí, ale i časopisů je obvykle měřena na základě citačních ohlasů (citačních indexů). Čím více má publikace citací v publikacích jiných autorů, tím vyšší je autorův citační index. Existuje řada indikátorů a služeb, které pracují s citačními daty. Obecně se tato věda nazývá jako bibliometrie. Největší validitu přitom mají citační rejstříky Web of ScienceScopus, které jsou klíčové pro hodnocení dopadu publikační činnosti, a to jak v českém, tak v mezinárodním měřítku.

Citační indikátory (metriky) pro časopisy

Citační indikátory používané ve Web of Science

Impact factor = faktor vlivu časopisu (impakt faktor, faktor dopadu časopisu, Journal Impact Factor, JIF) počítaný na základě databáze Web of Science.

Výpočet Impact factoru = počet obdržených citací v  daném roce / počet článků za předchozí 2 roky

Čím vyšší je hodnota IF, tím vyšší je dopad konkrétního časopisu. Pro zjištění delšího citačního období se lze setkat s pětiletým IF, který vyjadřuje průměrný počet citací článků publikovaných v daném časopisu za posledních 5 let.

Příklad výpočtu IF pro časopis Journal of Applied Polymer Science pro rok 2018

Postavení časopisu v rámci oboru pomocí kvartilů

Hodnocení časopisů se často odvíjí od jejich zařazení do tzv. kvartilů dle Impact factoru. Každý časopis je zařazen do jedné či více předmětových kategorií a časopisy v nich jsou následně rozděleny dle svého umístění do jednotlivých kvartilů (tzn. Q1 až Q4, přičemž ty nejprestižnější se nachází v prvním kvartilu).

Kde zjistit impact factor a kvartil časopisu?
 1. Tyto informace lze najít přímo v databázi Web of Science v seznamu výsledků (kliknutím na název časopisu u článku) nebo v plném záznamu článku (kliknutím na možnost „View Journal Impact“)
  Kvartil časopisu v databázi Web of Science -- seznam výsledků Kvartil časopisu v databázi Web of Science -- detail záznamu
 2. Další možností je databáze Journal Citation Reports (JCR), kvartil časopisu je uveden v detailu konkrétního časopisu (v záložce “Rank”) nebo při zobrazení (porovnání) časopisů dle jednotlivých předmětových kategorií.
  Kvartil časopisu v databázi Journal Citation Reports

Eigenfactor Score = míra důležitosti časopisu pro vědeckou komunitu.

Výpočet Eigenfactor Score = množství citací článků daného periodika ve vztahu k celkovému počtu článků v JCR za uplynulých 5 let

Eigenfactor Score představuje odhad procenta času, který stráví uživatelé s daným časopisem, zohledňuje velikost časopisu i jeho kvalitu. Skóre se zvětšuje s velikostí časopisu, je přímo závislé na počtu článků, větší časopisy mají také větší ES. Součet všech ES všech časopisů je roven 100, každému časopisu je přisouzena poměrná část ze 100.

Kde zjistit Eigenfactor Score?

Hodnotu Eigenfactor Score vybraného časopisu lze najít v databázi Journal Citations Reports (v části “Key indicators”).

Eigenfactor Score časopisu v Journal Citation Reports

Article Influence Score = míra průměrného vlivu každého článku v časopise za posledních pět let.

Hodnota AIS = větší než 1 znamená, že každý článek v časopise má nadprůměrný vliv, hodnota menší než 1 znamená, že každý článek v časopise má podprůměrný vliv.

Vyjadřuje důležitost časopisu bez ohledu na jeho velikost. Tento indikátor navíc dává větší váhu citacím z vysoce citovaných časopisů. Od roku 2017 je jedním ze dvou základních bibliometrických ukazatelů používaných pro hodnocení v rámci nové Metodiky 2017+. Na základě výše AIS se časopisy dělí do kvalitativních pásem:

 • I. decil (10 % „nejlepších“ časopisů v oboru),
 • I. kvartil (25 % „nejlepších“) — IV. kvartil (25 % „nejhorších“).

Pásma jsou vytvářena vždy pro každý obor zvlášť. Dalším ukazatelem je medián udávající střední hodnotu AIS časopisu v daném oboru.

Kde zjistit Article Influence Score?

Hodnotu Article Influence Score vybraného časopisu lze najít v databázi Journal Citations Reports (v části “Key indicators”).

Article Influence Score časopisu v Journal Citation Reports

Citační indikátory používané v databázi Scopus

CiteScore = faktor vlivu časopisu transparentně počítaný na základě databáze Scopus.

Výpočet CiteScore = počet obdržených citací v daném roce / počet článků za předchozí 3 roky
Metodika výpočtu CiteScore

Kde zjistit CiteScore?

Hodnotu CiteScore vybraného časopisu lze najít v databázi Scopus v seznamu výsledků nebo v plném záznamu článku (vždy kliknutím na název časopisu u článku).

Hodnota CiteScore ve Scopusu

SJR (SCImago Journal Rank) = metrika, která měří vědecký vliv časopisu.

Výpočet SJR = průměrný počet vážených citací v aktuálním roce na publikace vydané v předchozích 3 letech

Váha citací závisí na absolutní prestiži časopisu, ve kterém byl daný článek citován.

Kde zjistit SCImago Journal Rank?
 1. Hodnotu SCImago Journal Rank vybraného časopisu pro aktuální rok lze najít v databázi Scopus v seznamu výsledků nebo v plném záznamu článku (vždy kliknutím na název časopisu u článku).
  SJR (SCImago Journal Rank) v databázi Scopus
 2. Další možností je portál Scimago Journal & Country Rank, hodnota SJR je uvedena v detailu konkrétního časopisu (podle vývoje v jednotlivých letech).
  SJR (SCImago Journal Rank) na portále SCImago Journal & Country Rank

 

Kde zjistit kvartil časopisu ze Scopusu?

Vyhledání kvartilů časopisu ze Scopusu je možné na Scimago Journal & Country Rank. Hodnota kvartilu je uvedena v detailu konkrétního časopisu (pro jednotlivé obory a roky).

Hodnota kvartilu pro časopisu ze Scopusu

SNIP (Source Normalized Impact per Paper) = kontextový citační impakt, hodnota, která zohledňuje počty citací v jednotlivých oborech.

Výpočet SNIP = poměr absolutního počtu citací v aktuálním roce publikací vydaných v předcházejících 3 letech ku celkovému počtu publikací v těchto třech letech (= RIP – raw impact per paper) zvážených na základě relativního citačního potenciálu konkrétního oboru

Hodnota SNIP zohledňuje kontext (váhu časopisu) a potenciál citací (jak je pravděpodobné, že budou publikace citovány). Dopad jedné citace má vyšší hodnotu v oborech, kde jsou citace méně pravděpodobné, a naopak.

Kde zjistit SNIP?

Hodnotu SNIP vybraného časopisu lze najít v databázi Scopus v seznamu výsledků nebo v plném záznamu článku (vždy kliknutím na název časopisu u článku).

Hodnota SNIP ve Scopusu

IPP (Impact Per Publication) = tříletý faktor vlivu v databázi Scopus.

Výpočet IPP = poměr citací za aktuální rok a publikací publikovaných v předchozích 3 letech / počet odborných článků publikovaných v předchozích 3 letech

Stejně jako impakt faktoru časopisu, IPP nekoriguje rozdíly v citačních charakteristikách mezi jednotlivými vědeckými obory. Dříve známý jako RIP (Raw Impact per Publication).

Užitečné zdroje: citační indikátory používané v databázi Scopus.

Citovanost jednotlivých autorů (metriky autorů)

Hirschův index (h-index) je číselný údaj hodnotící publikační činnost jednotlivých autorů nebo skupin autorů. H-index je odvozen od citačního ohlasu jednotlivých článků autora a je k dispozici v databázích Web of Science či Scopus.

Hodnota h-indexu = počet publikací (N) v seznamu, jež mají N nebo více citačních ohlasů

H-index je roven pořadovému číslu publikace, která má počet citací stejný nebo větší než je její pořadové číslo.

Jak vypočítat h-index?
Článek 1 15 citací
Článek 2 10 citací
Článek 3 5 citací
Článek 4 4 citace
Článek 5 3 citace

H-index má hodnotu 4, neboť 4 články daného autora byly citovány nejméně 4×.

Kde zjistit h-index?

Chcete-li h-index autorů, je třeba použít citační rejstříky Web of Science či Scopus, konkrétně možnost „Author Search“.

Ukázka h-indexu v databázi Scopus

H-index v databázi Scopus

Chcete-li ověřit svou publikační činnost a citovanost, je třeba použít citační rejstříky Web of Science či Scopus, konkrétně možnost „Author Search“.


Hlášení chyb v databázích Web of Science a Scopus

V případě nalezení chyby ve vašich záznamech ve Web of Science je možné požádat o změnu údajů pomocí formuláře nebo kliknutím na „Suggest a correction“ přímo u každého záznamu. V druhém případě budou ve formulář předvyplněny údaje pro identifikaci daného článku.

Pokud naleznete chybu v databázi Scopus, lze k jejímu nahlášení využít tento formulář.

Využít můžete také video nápovědy, jak spravovat a upravovat autorské profily ve Web of Science.

V případě nejasností s hlášením chyb do databází Web of Science a Scopus vám rádi poradíme na e-mailu: vedavyzkum@k.utb.cz.


Pokročilé bibliometrické služby

Nad rámec databází Web of Science či Scopus existují specializované služby InCitesSciVal. Tyto služby přebírají data z uvedených databází a dokáží tvořit pokročilé citační analýzy, které nejsou v rámci Web of Science a Scopusu standardně dostupné. Jedná se o komerční produkty, k nimž momentálně UTB ve Zlíně nemá přístup.

Alternativní metriky

Zatímco standardní bibliometrické služby pracují s citačními ohlasy, tzv. alternativní metriky (neboli altmetriky) berou v potaz širší spektrum indikátorů, přičemž citovanost daného dokumentu tvoří pouze jeden z elementů jeho hodnocení. Přihlíží se například k odezvám na sociálních sítích, počtu stažení daného dokumentu do referenčních manažerů, počtu zobrazení a mnoha dalším kritériím. Výhodou altmetrik je to, že měří dopad publikačních výstupů okamžitě po jejich vydání (citační ohlasy bývají obvykle o dost pomalejší) a také fakt, že dokáží pracovat na úrovni jednotlivých dokumentů, a to nejen článků, ale i dalších typů dokumentů. K nejvýznamnějším službám patří v této oblasti PlumX, dále pak AltmetricsImpactStory.

Seznamy časopisů ve FORDech dle RVVI

Připravili jsme pro vás seznamy časopisů ve FORDech dle převodníků Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Zobrazit seznamy časopisů
Návod pro hodnocení kvality časopisů z WoS


Pokud si nevíte rady, zeptejte se našich zaměstnanců:

Věda a výzkum

E-mail: vedavyzkum@k.utb.cz
Tel:  +420 576 034 921

Fakulty a součásti

Zavřít