Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Elektronické publikování

Přidělování DOI

Co je DOI?

DOI je zkratka anglického výrazu Digital Object Identifier — identifikátor digitálního objektu. Jedná se o unikátní a trvalý identifikátor digitálního objektu dostupného prostřednictvím digitálních sítí (např. vědeckého článku na webu). Podobně jako ISBN identifikuje jednoznačně a v celosvětovém měřítku tištěné knihy, tak DOI jednoznačně identifikuje digitální objekty na globálním Internetu. Jednou přidělený identifikátor DOI je trvalý; i když se digitální objekt přesune na novou lokaci na webu nebo se změní vlastník digitálního objektu, jeho DOI zůstává stále stejný.

K čemu lze DOI v praxi použít?

DOI může být využit principiálně k identifikaci jakéhokoliv typu objektů, které mají svou reprezentaci v digitální podobě dostupnou na Internetu (články, knihy, e-learningové publikace, obrázky, tabulky, data, osoby, věci,…). Nejčastěji je DOI v současnosti používán pro časopisecké články. Umožňuje článek globálně jednoznačně identifikovat (na rozdíl od nejednoznačně zapisovaných bibliografických citací), vyhledat jeho aktuální umístění na webu (na rozdíl od URL, které po čase nezřídka přestává být platné a vrací chybu typu „webová stránka nebyla nalezena“) a řadu dalších užitečných služeb.

Jak DOI vypadá?

Identifikátor DOI má následující tvar doi 10.7441/xyz123456 a skládá se ze dvou částí:

 • prefix (10.7441) je číslo, které jednoznačně identifikuje instituci, která daný digitální objekt opatřila číslem DOI (např. vydavatel Elsevier nebo UTB). Prefixy přiděluje institucím tzv. registrační agentura (např. CrossRef, viz dále).
 • sufix (xyz123456) je libovolný řetěz znaků, který jednoznačně identifikuje digitální objekt v rámci dané instituce. Sufixy přiděluje sama instituce, podle svých interních pravidel tak, aby žádné dva různé digitální objekty nedostaly stejné DOI a současně aby žádný digitální objekt neměl přiděleno více než jedno DOI.

Prefix UTB je 10.7441.
Formát suffixu na UTB je zkratka časopisu, ročník, svazek a vydání, vše oddělené tečkou. Příklad (Journal of Competitiveness): https://doi.org/10.7441/joc.2013.03.08

Jak DOI získat?

Koordinací systému přidělování DOI na UTB byla pověřena Knihovna UTB. Registrační agentura Crossref vždy komunikuje s institucí jako s celkem, přestože je přidělování DOI realizováno na více součástech. Identifikátory DOI jsou zatím v rámci UTB ponejvíce využívány u článků z časopisů Journal of Competitiveness (FAME) a Sociální pedagogika (FHS). Máte-li zájem o systematické přidělování DOI dokumentům vycházejícím na vašich součástech, kontaktujte nás prosím na adrese vedavyzkum@k.utb.cz.

Identifikátor DOI a OBD

DOI (Digital Object Identifier) identifikuje výsledek a do systému OBD na UTB se uvádí, pokud údaj existuje a je znám. Číslo musí začínat hodnotou 10 (bez uvozovek).

DOI v systému OBD

Pole R87 DOI výsledku v OBD podrobně:

Příklad vloženého DOI v OBD

Vyplňuje se u druhu výsledku:  J (recenzovaný odborný článek), B (odborná kniha), C (kapitola v odborné knize), D (stať ve sborníku). DOI (Digital Object Identifier), který identifikuje výsledek, se uvede, pokud údaj existuje a je znám. Nelze použít DOI publikace, jejíž je výsledek částí, ani DOI některé podčásti výsledku. DOI se uvádí bez mezer ve formátu začínajícím 10.XXXX (bez prefixu „DOI:“ a bez URL odkazu https://doi.org/…). DOI může mít např. tyto tvary: 10.1038/issn.1476-4687, 10.1000/123456 nebo 10.97812345/99990 apod.

Shrnutí:

 • Pro druh = J: DOI článku
 • Pro druh = B: DOI knihy
 • Pro druh = C: DOI kapitoly v knize
 • Pro druh = D: DOI článku ve sborníku

Jak DOI funguje?

Vydavatel (resp. majitel digitálního objektu) přidělí DOI příslušnému digitálnímu objektu a vloží do databáze registrační agentury (CrossRef, viz dále) DOI metadata o digitálním objektu, která obsahují mimo jiné i URL odkazující na aktuální umístění digitálního objektu na webu. Jestliže se digitální objekt přesune na jinou lokaci, je jeho vlastník povinen aktualizovat URL digitálního objektu v databázi registrační agentury. Registrační agentura zajišťuje tzv. směrování DOI identifikátorů: tj. po obdržení DOI identifikátoru vrátí uživateli webovou stránku (response page), která obsahuje plný text digitálního objektu nebo (není-li plný text volně dostupný) jeho bibliografickou citaci a informaci o tom, jak lze plný text objektu získat.

Kdo stojí za DOI a garantuje jeho provoz/rozvoj?

DOI je otevřený systém vytvořený původně na popud Americké asociace vydavatelů. V současnosti se o rozvoj tohoto systému stará mezinárodní asociace IDF (International DOI Foundation), která provozuje základní infrastrukturu a poskytuje licence registračním agenturám pro nasazení DOI v různých aplikačních oblastech (např. CrossRef). Systém DOI je mezinárodním standardem ISO.

Co je CrossRef?

CrossRef je nezisková mezinárodní registrační agentura poskytující organizační a technickou infrastrukturu pro využití DOI v oblasti vědecké literatury. Jejím základním cílem je umožnit globální jednoznačnou identifikaci a propojení vědeckých dokumentů na Internetu (článků v časopisech, knih, sborníků, vysokoškolských kvalifikačních prací, primárních vědeckých dat, aj.). Díky DOI a CrossRef lze například spolehlivě prolinkovat reference u vědeckých článků na příslušné plné digitální texty referencovaných zdrojů. Kliknutím na DOI se uživatel může dostat přímo na plný text zdroje, ať již se nachází na webu kdekoliv.

Jaké jsou povinnosti členů CrossRef při přidělování DOI?

Členem organizace CrossRef se může stát instituce vydávající primárně vědeckou literaturu, která je dostupná online v digitální podobě. Při přidělování DOI čísel digitálním objektům (např. článkům v časopise) má instituce následující povinnosti:

 • inbound linking: přidělit DOI svým článkům; přidělené DOI číslo uvést v tištěné i digitální verzi článku (na titulní stránce a případně i v hlavičce/patičce každé stránky); vložit metadata článku v požadovaném formátu do databáze CrossRef;
 • outbound linking: pro každou položku v seznamu referencí daného článku vyhledat v databázi CrossRef, zda existuje její DOI – a v kladném případě ho vypsat jako součást reference;
 • řešit případné kolize a duplicity přidělených DOI;
 • aktualizovat průběžně metadata článků v databázi CrossRef, zejména pak URL článků (při přemístění digitální verze článků na novou lokaci);
 • kromě článků je možné DOI přidělovat také například číslům nebo ročníkům časopisů, rovněž lze pomocí DOI identifikovat například tabulky či obrázky v článku (tj. dílčí složky článku).

CrossRef poskytuje svým členům řadu nástrojů na podporu výše uvedených činností a rozhraní pro strojové zpracování (viz http://www.crossref.org/help/). Vytvoření systému na přidělování DOI a inbound/outbound linking v rámci konkrétního redakčního a publikačního workflow je již záležitostí dané instituce.

Dostanu se přes DOI vždy na plný text digitálního objektu (článku)?

DOI lze přidělit pouze těm objektům (článkům), jejichž plný text existuje online v digitální podobě. Neznamená to ale, že tento plný text musí být vždy dostupný každému uživateli. Je ponecháno čistě na rozhodnutí vlastníka příslušného digitálního objektu, zda jeho plný text zpřístupní volně komukoliv nebo jen oprávněným uživatelům (např. na základě platby za zpřístupnění) – to již DOI neřeší. Při tzv. směrování DOI (akci, kdy uživatel zadá své síťové službě – např. webovému prohlížeči – identifikátor DOI, a dostane jako odpověď příslušný digitální objekt) je uživateli zobrazen výsledek v podobě tzv. response page, což může být buď plný text digitálního objektu (je-li uživateli přístupný) nebo bibliografická citace příslušného objektu a informace o tom, jak a za jakých podmínek může uživatel získat plný text.

Je systém DOI bezplatný?

Jedním ze základních cílů IDF je poskytnout trvale fungující systém DOI. Aby fungování systému DOI nebylo závislé na dotacích či činnosti bezplatných nadšenců, je systém navržen tak, aby dokázal trvale sám sebe financovat (a zajistil tak zdroje na průběžný rozvoj systému a provoz jeho organizační a technické infrastruktury). Finanční model DOI/CrossRef je nastaven tak, že vydavatelé vědecké literatury platí jednak jednorázový roční poplatek za členství v CrossRef a dále také platí určitou malou částku za každé jimi přidělené DOI (viz Cena za přidělená DOI). Pro uživatele je pak již další využívání systému DOI bezplatné.

Jaká je cena za přidělená DOI?

V současnosti platí členové CrossRef poplatky za přidělená DOI v následující výši:

 • 1 USD za každé DOI přidělené aktuálním článkům, tj. článkům za poslední dva roky,
 • 0,15 USD za DOI přidělené starším článkům.

Aktuální ceník je k dispozici na https://www.crossref.org/fees/.

Fakulty a součásti

Zavřít